امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو (0vBB) با استفاده از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع ( n,p )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>