جداسازی اورانیوم از محلول حاوی نیترات و فلورید به روش ستونی با گاما آلومینا و ایجاد شرایط جذب اورانیوم توسط رزین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>