بررسی و اندازه گیری در جذبی ارگان های حیاتی پرتوکاران بخش تهیه و تولید 192-Ir به روش شبیه سازی تجربی با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتری ترمولومینسانس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>