دوز جذبی بتا و گامای ید ۱۳۱ در تیرویید کروی و استوانه ای با استفاده از کد فلوکا و مقایسه با نتایج کد MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (253.19 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0