کدMCNPX برای محاسبات پارامترهای میکرودزیمتری مبتنی بر چگالی شار توزیع یکنواخت ذرات آلفای منتشر شده از واپاشی محصولات رادن در مسیرهای هوایی برونشیال ریه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (256.89 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0