طراحی ضخامت بهینه برای کند کننده ی آب در تحلیل گامای آنی حاصل از فعالسازی نوترونی (PGNAA با استفاده از کد محاسباتی MCNPX و نتایج تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>