بررسی تغییر در فاکتور هندسی چشمه و اثر آن بر بهبود توانایی تفکیک آب و خاک رس در سیستم چگالی سنج دوفازی و مقایسه نتایج با شبیه سازی کد محاسباتی MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>