طراحی و شبیه سازی سیستم آرام کننده نوترون شامل فیلتر فوتونی و حرارتی برای BNCT
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (213.14 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0