مقایسه نتایج محاسبات بهره نوترونی هدف تلاشی با استفاده از کدهای 2011.FLUKA V و 2.6 MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>