تعیین مکانیسم مولکولی افزایش تولید لیزین در باکتری موتانت کورینه باکتریوم گلوتامیکوم حاصل از پرتوتابی گاما با استفاده از نشانگر STS
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (231.41 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0