اندازه گیری و محاسبه میزان دز گامای موجود در محیط به هنگام تعیین غلظت نیتروژن مواد منفجره به روش PGNAA و با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>