بررسی و تصحیح سهم نوترون های پراکنده شده با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو (MCNP4C) به منظور افزایش قدرت تفکیک رادیوگرافی نوترون
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (259.42 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0