تعیین شار مغناطیسی در توکامک دماوند با استفاده از روش رشته جریان به منظور نمایش مرز پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (228.75 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>