مدل سازی حرکت سیکلوترونی یونها در پلاسمای مغناطیده در حضور یونهای دو بار یونیزه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (193.07 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0