جداسازی ایزوتوپی با توجه به تأثیر همزمان شکل هندسی دام و نیروی میراکننده در دام یونی پائول کشیده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (251.19 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>