بهینه سازی طیف انرژی نوترون حاصل از شکافت به منظور استفاده در نوترون تراپی با بور با طراحی مجموعه ی شکل دهنده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>