انتخاب بهترین طیف شار نوترون تولیدی از واکنش Hd,n)He جهت استفاده در BNCT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>