اندازه گیری و محاسبه طیف نوترون در سیستم های پرتودهی خارجی راکتور تهران به منظور بررسی قابلیت استفاده از راکتور در نوترون تراپی با بور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>