امکان سنجی استفاده از اتاق درمان موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) به منظور راه اندازی مرکز BNCT بر مبنای شتاب دهنده الکترون MeV ۲۰

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>