تاثیر افت و خیزهای شبه ذرات بر خواص ترمودینامیکی هسته 184W به روش مدل اصلاح شده MBCS) BCS ) و مدل اصلاح شده لیپکین-نوکامی MLN) LN )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>