محاسبه سهم نیروی سه نوکلئونی در سطح مقطع پراکندگی تفکیک پروتون - دوترون در انرژی های بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>