ارزیابی مقایسه ای و حل عددی جریان آشفته نانو سیال Al2O/Water در راکتور 1000-VVER به روش تک فازی و دو فازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>