آنالیز ترموهیدرولیکی آرایش قلب ترکیبی با جایگزینی مجتمع های سوخت کنترلی با غنای بالا (HEU) با مجتمع های سوخت LEU در راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>