بررسی نوعی جدا کننده به شکل وایر پیچشی بر انتقال حرارت سیال خنک کننده در مجتمع های سوخت راکتور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (198.76 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>