سنتز و تعیین ساختار تبادلکر پلی آکریلونیتریل نانو زئولیت A و مطالعه رفتارهای جذبی سزیم و استرانسیم به روش ستونی بر روی این جاذب

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>