توسعه شبکه عصبی MLP بهبود یافته برای تشخیص گذره ها در نیروگاه هسته ای بوشهر بخش دوم: انتخاب نوع تابع فعال سازی و تابع هزینه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>