طراحی و توسعه نرم افزار BRCA II جهت محاسبات راکتور بوشهر و راستی آزمایی آن با استفاده از داده های طراحی و نتایج تست های راه اندازی نیروگاه بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>