تعیین میدان دید مفید دوربین SPECT بدون آرتیفکت ناشی از خطای محور چرخش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (225.09 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>