بهینه سازی روند طراحی حفره کوپلاژ بین کاواکهای شتاب۔ دهی و کوپلینگ تیوب شتاب دهی کوپل جانب با استفاده همزمان از دو نرم افزار CST و Superfish

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0