تدوین برنامه ی کامپیوتری به روش کرنل نقطه ای جهت محاسبه ی آهنگ دز جذبی به منظور پرتودهی ساکن محصولات مختلف در سامانه ی پرتودهی 136-IR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0