بررسی تغییرات ایجاد شده در ساختار نقص های موجود در نمونه های مسی بر اثر افزایش دمای بازپخت آنیل) با استفاده از طیف نمایی طول عمر پوزیترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0