مقایسه سطح مقطع های نوترونی جهت شبیه سازی کامای آنی حاصل از فعال سازی نوترونی و بررسی سهم گاما های آنی و تاخیری اجزای مختلف سیستم آنالیز مواد اولیه سیمان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0