بررسی رانش جریان و گرمایش در توکامک کروی NSST با امواج هیبریدی پایین (LH)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0