اندازه گیری و بررسی توزیع زاویه ای یونهای نیتروژن کسیلی از دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1 با استفاده از آرایه فنجان فارادی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0