محاسبه کل انرژی جایگذاری شده در لکه ی داغ در طرح جدید احتراق سریع باریکه ی دوترونی و تعیین بهره دینامیکی در راکتور همجوشی ITER 90 H-P

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0