تجزیه و تحلیل افت و خیز میدانهای مغناطیسی اندازه گیری شده توسط کویلهای میرنف در توکامک دماوند به روش SVD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0