محاسبه بازده ذاتی شمارنده BF بر حسب انرژی نوترون با استفاده از کدMCNP و مقایسه آن با نتایج تحلیلی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (215.29 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0