بررسی ترکیب ۲-((۴-متیل-۶-مورفولین-۵نیتروپیریمیدین-۲- ایل) آمینو) پروپانوئیک اسید جهت استفاده در دزیمتری الکترون های MeV ۱۰ به روش EPR چکیده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0