طراحی، شبیه سازی و ساخت تقویت کننده برای آشکار سازی پرتو گاما توسط آشکارساز دیود نوری پین ( PIN)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (240.27 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0