بررسی ویژگی های ترمولومینسانس نانو ذره LiF:Mn, Cu سنتز شده با کمک تکنیک ته نشینی و امواج مایکروویو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0