مطالعه ی شبیه سازی و تجربی پدیده ی فرونشانی کامپتون به منظور تعیین هندسه ی مناسب در اندازه گیری های حمام منگنز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0