بررسی تاثیر تغییرات ابعادی کاواک استوانه ای بر پارامترهای موثر در شتاب ذره الکترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0