محاسبه زمان حرکت و ارتفاع برخورد الکترون به سطح آند در فاز حرکت محوری دستگاه پلاسمای کانونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0