بهینه سازی طراحی شمارنده فعال سازی برای اندازه گیری نوترون های پلاسمای کانونی با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0