بررسی بیشینه کارآیی با تعیین مواد در رآکتورهای ترکیبی شکافت-همجوشی با استفاده از کد محاسباتی ۲,۶۰۰ MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0