حل نمونه ای معادله ی گراد-شفرانف در یک هندسه ساده و شرایط مرزی ثابت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0