ارزیابی مناسب پتانسیل نوکلئون - نوکلئون در انرژی های نزدیک سد همجوشی برای سیستم های شامل هسته ی پرتابه از نوع مقید ضعیف Li8 + Pb208 و Li9 + Pb208 با روش مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0