تحقیق پارامترهای بهینه در شبیه سازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترون های تولید شده لیزری به عنوان چشمه های فوتونوترونی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (284.5 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0