بررسی رفتار سهم شکافت هسته غیر مرکب در سیستمهای شکافت القایی 32s + 208Pb و 32s + 197Au32s + 232Th ، بر حسب انرژی پرتابه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0