محاسبه زمان گذار هسته مرکب در برخی از واکنش های شکافت القایی با یون سنگین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0